Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted 
A. Foreningen er stiftet den 8 september 2009
B. Foreningens navn er Give Atlet Klub
C. Foreningen skal være tilsluttet Danmarks Bokse-Union (DABU) og Jysk Amatør Bokse-union (JABU) under Danmarks Idræts Forbund DIF.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at dyrke boksning på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, samt fremme kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer
A. Som medlemmer kan optages alle, der ikke af Amatør- og Ordensudvalget er udelukket af Dansk Idræt.
B. Udelukkelse fra foreningen kan, efter beslutning i bestyrelsen, foretages i tilfælde af brud på god orden og den tone, der til enhver tid bør råde i foreningen. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for generalforsamlingen, hvor der til ophævelsen af bestyrelsens beslutning kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
C. Unge fra 10 år optages i foreningen og kan deltage i træningen.
D. Der optages såvel aktive som passive medlemmer.
E. Ind- og udmeldelse skal ske til kassereren, sletning af medlemskab kan finde sted ved 3 måneders restance.
Ved usportslig optræden fra et medlems side, har bestyrelsen bemyndigelse til enten, at slette vedkommende eller idømme karantæne. Personen har ret til at forsvare sig, henholdsvis overfor bestyrelsen eller næstefølgende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i april måned og indvarsles senest 14 dage før, ved annonce i lokalpressen.
B. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af forslag til dagsorden. Senest 7 dage efter begærings modtagelse, foranlediger bestyrelsen den ekstraordinære generalforsamling indkaldt med mindst 7 dages varsel, efter samme retningslinier som ved ordinær generalforsamling.
C. Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.
D. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
E. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræves til ændring af foreningens love 2/3 majoritet.
F. På generalforsamlingen kan et ikke tilstedeværende medlem indvælges i bestyrelsen, når dette medlem på forhånd har godkendt valget.
G. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og konstatering af stemmeberettigede medlemmer
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
a) Formand eller kasserer
b) 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

§ 5. Bestyrelsen
A. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og 1 bestyrelses-medlem vælges med ulige årstal, mens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år – i stiftelsesåret er bestyrelsen kun valgt for 1 år; altså til april 2010. Bestyrelsen konstituerer sig selv i øvrigt.
B. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og har ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under JABU og DABU, samt i kommunens fritidsnævn, når disse annonceres og hvortil foreningen har adgang.
C. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med de af generalforsamlingen fastsatte retningslinier. Køb og salg af fast ejendom skal til enhver tid godkendes af general-forsamlingen.
D. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med sin formue. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til, at optage lån og / eller driftskredit i et dansk pengeinstitut i det omfang, det, efter bestyrelsens skøn, er en nødvendighed i den daglige drift.
E. Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og bestyrelsesbeslutninger.
F. Kassereren varetager foreningens regnskab efter bestyrelsens retningslinier. Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december.
G. Kassereren må ikke blande privat økonomi med foreningens økonomi.
H. Cheftræner kan ikke vælges til formand for foreningen.

§ 6. Kontingent
A. Kontingent-størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales halvårligt forud i august og januar. Bestyrelsen kan i visse tilfælde fritage et medlem for at betale kontingent.
B. Kontingent for opstartåret besluttet ved stiftende generalforsamling:
Aktive under 16 år:
300.- halvår
500.- for et helt år
Aktive over 16 år:
600.- halvår
1000.- for et helt år
C. Er et medlem i mere end 3 måneders restance, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

§ 7. Ophævelse
A. Ophævelse af Give Atlet Klub kan ske ved en særlig generalforsamling, hvor mindst ½ delen af de stemmeberettigede er mødt op. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling 10 minutter senere. Denne er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
B. Hvis foreningen ophæves, deponeres dens midler i pengeinstitut i 10 år på spærret konto og forvaltes af Samvirkende Idrætsforeninger. Hvis klubben genopstater inden 10 år, tilfalder alle midler og aktiver denne, imodsat fald tilfalder alle midler og aktiver JABU.
C. Såfremt der genetableres en Atlet Klub i gl. Give Kommune inden 10 år efter nedlæggelsen af førstnævnte, tilfalder de deponerede midler og aktiver denne forening, på betingelser af, at dens love indeholder samme betingelser som den opløste forenings § 7.

 

Give Atlet Klub 2023